Quy định tài chính

A. Thanh toán phí 1. Thời gian nộp phí Thời gian gửi thông báo thu học phí: Ngày 01 hàng tháng cho kỳ học phí của tháng tiếp theo. Thời gian thu học phí: Bắt đầu từ ngày 03 đến hết ngày 12 của tháng. Đối với hình thức chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ, […]